INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

W związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem danych jest Grupa KK Kochanowski Sp. j.  z siedzibą przy ul. 1905 Roku 3a, 26-600 Radom, mail kontaktowy : rodo@grupakk.pl.

Przetwarzamy Pani/Pana dane dla celów związanych z:

  • wykonaniem zawartych umów/zamówień dotyczących realizacji dostaw materiałów drukowanych, opakowaniowych i reklamowych oraz innych usług w zakresie działalności Spółki;
  • Przygotowaniem ofert i prowadzeniem korespondencji zmierzającej do zawarcia umów, w tym również w wersji elektronicznej oraz prowadzeniem negocjacji i doradztwa przed zawarciem umów;
  • sporządzaniem dokumentacji (ofert, zamówień, umów) w tym dokumentacji księgowej (wystawiania dokumentów księgowych w tym faktur VAT, prowadzenia ewidencji i ksiąg) oraz procesów reklamacyjnych i gwarancyjnych;
  • wykonaniem zawartych umów dotyczących świadczenia przez Pana/Panią usług z zakresu doradztwa, obsługi handlowej itp.
  • wykonaniem umów jak wyżej, zawartych przez Pana/Pani pracodawcę, będącego naszym kontrahentem oraz wszelkich działań prowadzonych w związku ze współpracą biznesową Grupy KK z tym kontrahentem;

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) b) c) i f) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. na podstawie zgody, dla celów związanych z zawieraniem i realizacją umów i dla prawnie uzasadnionych interesów administratora). Zakres przetwarzania danych osobowych może obejmować : imię, nazwisko, adres, NIP, telefon kontaktowy, adres e-mail. W większości przypadków są to dane służbowe, związane z wykonywaną pracą. Staramy się minimalizować przetwarzanie danych prywatnych tylko do sytuacji, kiedy jest to wymagane w związku z ofertami, zamówieniami, dokumentami księgowym, fakturami, dostawami itp. W przypadku zawarcia umowy przez kontrahenta (przedsiębiorcę lub konsumenta) podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy oraz dokonywanie rozliczeń podatkowych itp. Podanie danych w zakresie adresu email jest dobrowolne lecz wyłącznie jego podanie umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, co spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez Grupę KK, z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: rodo@grupakk.pl, bądź pisemnego na adres siedziby administratora.

Pani/Pana dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

  • W przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę
  • W przypadku niezbędności danych do wykonania umowy przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe
  • W przypadku prowadzonych negocjacji, procesu ofertowania czy innych związanych z działalnością biznesową Grupy KK, będą przechowywane przez czas niezbędny do utrzymania ciągłości tych działań mających na celu zawarcie umowy lub do cofnięcia zgody
  • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcą Pana/Pani danych są nasi pracownicy, podmioty współpracujące z Grupą KK, świadczące usługi księgowe, audytowe, zapewniające wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych,  realizujące przesyłki oraz zapewniające bieżącą obsługę prawną.  Pani/Pana dane mogą być przekazane ZUS, US innym organom publicznym zgodnie z przepisami prawa.

Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu.

Naszą intencją jest ochrona prywatności kontrahentów i ich pracowników, przy jednoczesnym zachowaniu dobrej komunikacji służbowej celem zapewnienia profesjonalnej obsługi, dlatego liczymy na Państwa ścisłą współpracę w tym zakresie.

Z poważaniem
Zespół Grupy KK